Eveline

Overzicht van onze diensten.

Zienswijze en Inspraak

Hebt u problemen met een (bouw)plan bij u in de buurt? Of bent u het niet eens met een wijziging van het bestemmingsplan? Als burger kunt u een zienswijze of een inspraakreactie indienen op het moment dat het plan ter inzage ligt. Wij kunnen u helpen met het schrijven van een goede zienswijze of inspraakreactie. Eventueel kunnen we tevens voor u het woord voeren als gelegenheid wordt geboden om mondelinge toelichting te geven.

Lees verder

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter). Hiertegen kunt u in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder

Ruimtelijke onderbouwing

Bij het voornemen tot het realiseren van een project kan het voorkomen dat deze ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden, ofwel dient een omgevingsvergunning te worden verleend om het project mogelijk te maken. In een dergelijk geval kan een ruimtelijke onderbouwing worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Lees verder

Milieuonderzoeken

Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of nieuw bestemmingsplan is, naast het beleid en de juridische kant van het verhaal, ook de omgeving van groot belang. De diverse milieuaspecten dienen in dit kader zorgvuldig te worden bekeken.

Lees verder

Externe veiligheid

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen, maar ook bij de aankoop of verkoop van onroerend goed. Dit onderzoek brengt eventuele risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe bestemming helder en overzichtelijk in kaart. Denk aan nabijgelegen risicovolle inrichtingen of transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Soms zal een uitgebreid externe veiligheidsonderzoek nodig zijn. Soms volstaat een quikscan. Het is belangrijk dat zich hierover goed laat informeren.

Lees verder

Planschade risicoanalyse

Planschade is de financiële schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van de een bestemmingsplan. De planschade op gebied van ruimtelijke ordening kan bepaald worden door het oude planologische regime en het nieuwe planologische regime met elkaar te vergelijken.

Lees verder

Arbeidsrecht

U kunt bij ons ook terecht bij arbeidsproblemen. Als u bijvoorbeeld ontslagen wordt of dreigt te worden. Wij hebben juristen in dienst die veel ervaring hebben in dergelijke zaken. Zij kunnen u adviseren en bijstaan bij (dreigend) ontslag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voeren van verweer bij een ontslagaanvraag bij het UWV. Maar ook aan onderhandelen met uw werkgever over een ontslagvergoeding. Ook bij andere arbeidsconflicten staan we u gaarne terzijde.

Lees verder

Mediation

In onze samenleving lopen we allemaal tegen meningsverschillen aan: meningsverschillen binnen de familie, op vakantie, in de buurt, in het werk, binnen het zakenleven, met leveranciers of afnemers van producten etc… Heel veel van die meningsverschillen lossen we zelf op. Gelukkig maar, dat zijn de beste oplossingen, de snelste en de goedkoopste.

Lees verder

© MSK Juridisch Advies