Eveline

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen, maar ook bij de aankoop of verkoop van onroerend goed. Dit onderzoek brengt eventuele risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe bestemming helder en overzichtelijk in kaart. Denk aan nabijgelegen risicovolle inrichtingen of transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Soms zal een uitgebreid externe veiligheidsonderzoek nodig zijn. Soms volstaat een quikscan. Het is belangrijk dat zich hierover goed laat informeren.

8665398243_8b43051867_oExterne veiligheid bij ruimtelijke plannen

De samenleving roept om meer veiligheid, zeker na enkele grote incidenten. Maar het belang van ruimtelijke ontwikkeling kan hiermee botsen. Bij ruimtelijke ontwikkelen – zeker als het om grotere plannen gaat – zullen de externe veiligheidsaspecten in beeld moeten worden gebracht. Meestal kunnen we dat onderzoek zelf doen. Soms is een berekening van het plaatsgebonden en het groepsrisico noodzakelijk. Dat kunnen we voor u laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

 

 

© MSK Juridisch Advies