Eveline

Planschade is de financiële schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van de een bestemmingsplan. De planschade op gebied van ruimtelijke ordening kan bepaald worden door het oude planologische regime en het nieuwe planologische regime met elkaar te vergelijken.

Na deze vergelijking kan bepaald worden of er sprake is van een verslechtering. Aan de hand van criteria uit de Wet ruimtelijke ordening kan een verzoek tot planschade ruimtelijke ordening worden ingediend en kan om een schadevergoeding worden verzocht.

Planschade onderzoeken kunnen worden onderscheiden in drie varianten:

  • Onderbouwing van een verzoek tot uitkering
  • Voorkomen van planschade door bijvoorbeeld het verleggen van een bouwblok, een geluidwal, etc.
  • Goede inschatting van het risico op planschade

Om voor planschade in aanmerking te komen dient een onderbouwd verzoek aan de gemeente te worden verzonden. Gemeenten en projectontwikkelaars willen deze mogelijke schadeclaims inzichtelijk hebben. Om deze reden worden dan ook planschade risicoanalyses uitgevoerd. Hierbij worden risico’s in kaart gebracht en worden naast een inschatting van het risico ook mogelijkheden aangereikt planschade te voorkomen of te beperken.

 

© MSK Juridisch Advies