Eveline

Bij het voornemen tot het realiseren van een project kan het voorkomen dat deze ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden, ofwel dient een omgevingsvergunning te worden verleend om het project mogelijk te maken. In een dergelijk geval kan een ruimtelijke onderbouwing worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de haalbaarheid van het voorgenomen ontwikkelproject. Voor een omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ is een goede ruimtelijke onderbouwing van het project benodigd.
Een goede ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin wordt onderbouwd dat het verlenen van medewerking aan het project aanvaardbaar is, ook al wijkt het af van het bestemmingsplan. In een goede ruimtelijke onderbouwing komen onder meer milieuaspecten naar voren en de haalbaarheid van het plan.

Onderzoeken

Om een goede ruimtelijke onderbouwing te kunnen maken, zal onderzoek gedaan moeten worden naar diverse relevante milieuaspecten, zoals geluidhinder, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Ook de haalbaarheid van het plan moet onderbouwd worden. Wij kunnen de milieuonderzoeken vaak zelf uitvoeren of -als dat nodig is- uitbesteden aan specialisten op dat gebied. Afhankelijk van het (bouw)plan is soms een uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Middels een QuickScan vooraf kunnen we voor u in beeld brengen welke milieuonderzoeken relevant zijn. De resultaten van de diverse worden verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing.

Kosten

Wij kunnen desgewenst voor u de ruimtelijke onderbouwing opstellen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de grootte en de aard van het project. Uiteraard kunnen we de kosten vooraf in kaart brengen.

 

© MSK Juridisch Advies